Jeroen van Luiken-Bakker

Click here to edit subtitle

Nederlands:


2 dec. 2015: Vandaag ging de compositie op. 14 Sinbad the Sailor (speudo-arabesque fantasia in 3 bedrijven) voor Contrabas solo in Bristol, Engeland, in premiere. Het is daarmee de eerste compositie van Jeroen dat  in premiere ging. Het stuk werd uitgevoerd door Ben Groenevelt op initiatief van David Heyes en werd gecomponeerd voor het Teppo Hauta-aho festival (Teppo-fest) 2016.23 sept. 2015: Vanaf vandaag is het eerste deel van de Kronieken van Oz verkrijgbaar bij de boekhandel, o.a. bij bol.com


27 juni 2015: Na een breuk met de uitgever van de 'de Kronieken van Oz' heeft Jeroen besloten om zelf een uitgeverij te starten. De uitgeverij is genaamd Ahvô Braiths, dat grof weg zoiets betekend als IJmond, de naam van de regio waarin Jeroen woonachtig is.
Ahvô Braiths gaat niet alleen de Kronieken van Oz uitgeven maar staat ook open voor werken van anderen. 


Op dit moment overweegt Jeroen om met Ahvô Braiths een tweede druk van Lenore te maken, het boekje was een onverwacht succes en verdient nog wat verbeteringen.


Ahvô Braiths is officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel per 1 juli 2015.


8 maart 2015: Na de dood van Star Trek acteur Leonard Nimoy is Jeroen aan het werk geslagen om een stuk muziek te componeren om de acteur de laatste eer te bewijzen. Het reseltaat is Op. 12 - Requiem for Spock.


18 januari 2015: Vandaag was de aftrap van een nieuw boekenproject. Jeroen heeft het op zich genomen om de boeken van Lyman Frank Baum die betrekking hebben op Oz te vertalen. Illustraties worden gemaakt door DessinDestin illustrator Monique Luiken. 


www.kroniekenvanoz.nl


6 augustus 2014: Zoals de trouwe volger van Verloren uurtjes weet word er al langer gewerkt aan een Engelse vertaling. De eerste stappen waren al gezet en met dank aan Frank Koning is er een behoorlijke vertaalslag gemaakt begin dit jaar

De volgende stap in het proces is ook gezet, er is contact gelegd met een uitgever die reeds boekensporen heeft achter gelaten in Amerika.

Nu maar duimen voor een duwtje in de Amerikaanse richting.


6 augustus 2014: De nieuwe Nederlands Lenore is nu beschikbaar in de store.


29 juli 2014: Binnenkort zal van de hand van Jeroen Bakker een nieuwe Nederlandse vertaling verschijnen van Lenore (fuhr ums Morgenrot) van Gottfried August Bürger.

Lenore is een historische ballade, geschreven tussen 1771 en 1774, en markeert een keerpunt in de Duitse literaire opvattingen over poëzie.


Het boek is bi-linguaal Duits/Nederlands.


ISBN: 978-90-821782-1-0


24 april 2014: Jeroen vraagt uw hulp bij het vertalen van een Duits gedicht. 

Momenteel werkt Jeroen aan een opera gebaseerd op de ballade 'Lenore' van Gottfried August Bürger. Jeroen heeft hier voor een vertaling geschreven van het gedicht. Daarbij zijn wat tekstuele dillama's gerezen. Wilt u helpen bij de puntjes op de i te zetten? Kijk dan even op deze link1 februari 2014: Vandaag verschijnt in  de reeks 'Oplader voor de Geest' het boek 'De Kracht van Positief'. Jeroen heeft een bijdrage geleverd met een verhaal over zijn overgrootvader Jelle Bakker, die Jeroen ooit voor een schoolopdracht moest interviewen. ISBN: 978-90-8548-3823

Hier te koop € 12,50

http://www.opladervoordegeest.nl/21 december 2013: Vanaf vandaag staat de bladmuziek voor 'Een muzikale Bloemlezing - Song No. 1 'hebban olla uogala' op de componisten database van IMSLP - wiki.  http://imslp.org/wiki/Category:Bakker,_Jeroen_(van_Luiken)9 oktober 2013: Vandaag had ik een gesprek met organist(e) Anja van der Ploeg om eens te kijken naar mijn compositie 'Une petit dramatique pour orgue'. Onderwerp van gesprek was het muziekstuk zelf maar ook de mogelijkheid op een eventuele uitvoering op het historische Knipscheer orgel (1857) in de dorpskerk van Heemskerk. Dat levert enkele problemen op gezien het orgel 'slechts' 1 klavier kent. Dat betekend dat het door mij geschreven stuk de nodige aanpassingen moet onder gaan. Mevr. van der Ploeg heeft de bladmuziek voor studie mee naar huis genomen. Er is nog geen definitief oordeel over eventuele uitvoering.


8 oktober 2013: Sinds vandaag worden de nieuwsberichten ook in het Engels gedeeld. 

English:


2 dec. 2015: Today the composition op. 14 Sinbad the Sailor (speudo-arabesuqe Fantasia in 3 acts) for solo Double Bass went to premiere in Bristol, England. As such it is Jeroen's first composition to premiere. The work was performed by Ben Groenevelt by initiative of David Heyes and was composed for the Teppo Hauta-aho festival (Teppo-fest) 2016.

23 sept. 2015: As off today the first book in the Kronieken van Oz series is available from you local bookstore, also at bol.com


27 june 2015: After an breach with the publisher of the 'Kronieken van Oz' project Jeroen decided to start his own publishing company. The Publisher will be named Ahvô Braiths, which means something like waterbroad (in Dutch also IJmond). IJmond is a Dutch region in North Holland where Jeroen lives. 


Ahvô Braiths is not only going to publish Kronieken van Oz but is open to other projects aswell. At this moment Jeroen is concidering to publish with Ahvô Braiths a new edition of Lenore, the book was a unsuspected succes and could need a improvements.


Ahvô Braiths is officially registered with the Dutch Chamber of Commerce from july 1st 2015.


8 march 2015: After the death of Star Trek actor Leonard Nimoy, Jeroen got to work on a new composition to honor the actor. This is the result: Op. 12 - Requiem for Spock.


 

18 january 2015: As off today Jeroen launced his new book project. Jeroen took it upon himself to translate Lyman Frank Baum's books related to Oz. Illustrations will be created by DessinDestin artist Monique Luiken.www.kroniekenvanoz.nl/english/


6 august 2014: As some of you will know Verloren uurtjes is undergoing the process of translation into English. The first steps were taken early this year, thanks to Frank Koning a good start was made with the translation process. The next phase has already commenced by contacting a publisher that has booktrails in the United States of the America's.Let us pray for a push in the American direction. 


6 august 2014: The new Dutch translation of Lenore is now available from the store.


29 july 2014: Very soon Jeroen Bakker will publish a new Dutch translation of Gottfried August Bürger's Lenore (fuhr ums Morgenrot).Lenore is a historic ballad, written between 1771 en 1774, and marks a counterpoint in German literary conceivement of poetry.


The book will be bi-lingual German/Dutch.


ISBN 978-9-0-821782-1-024 april 2014: Jeroen asks your asistance with the translation of a German poem. Jeroen is currently writing an opera based on the ballad 'Lenore' by Gottfried August Bürger. Jeroen wrote a Dutch translation of the poem and came across some textual dillama's. If wish to aid with the translation please check out this link.

1 februar 2014: Today appeared in the sequence 'Oplader voor de Geest' (Recharger for the Mind) the book 'De Kracht van Positief' (The Force of Positive). Jeroen participatedf with a story about his greatgrandfather whom he once interviewed for a schoolproject.


ISBN: 978-90-8548-3823

Here for sale € 12,50

http://www.opladervoordegeest.nl/21 december 2013: As off today the sheet music to 'Een muzikale Bloemlezing - Song No. 1 'hebban olla uogala' is available on the composer database of IMSLP - wiki. 

http://imslp.org/wiki/Category:Bakker,_Jeroen_(van_Luiken)9 october 2013: Today I had a conversation with organ player Anja van der Ploeg about my composition 'Une petit dramatique pour orgue'. Subject of conversation was the piece itself andalso the posibility of a performance on the historic (1857) Knipscheer villagechurch organ of Heemskerk. This provides a few challenges since the organ has only a single keyboard. This means that my composition needs some adaptations. Ms van der Ploeg took the sheetmusic with her for study. There is no final verdict on any performance yet.


8 october 2013: From today onward news will also be published in English.